Η Ελλάδα μπορεί να εκσυγχρονιστεί χωρίς χρήματα

Τα 12 βήματα που η Ελλάδα χρειάζεται για προχωρήσει μπροστά, για να καταστεί μία καινοτόμα, σύγχρονη και αποτελεσματική χώρα, που θα εξελίξει τη διοίκηση των τεχνικών έργων, την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, την αειφόρα ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βέλτιστη συσχέτιση του κτηριακού αποθέματός της, με την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει ένα πολύ καλό επιστημονικό δυναμικό, πλήρως καταρτισμένο, με εξαιρετική τεχνογνωσία, για να πρωτοπορήσει στα έργα υψηλής τεχνολογίας και πράσινης ενέργειας, μέσα απο τις διαθέσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της, με σκοπό να εξοικονομήσει σημαντικά ποσά εισαγόμενης συμβατικής πρωτογενούς ενέργειας, άρα και να περιορίσει τις συναλλαγματικές της εκροές.

Τι δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα, που θα έπρεπε χθες να είχε κάνει:

1) Να δημιουργήσει μια νέα, σύγχρονη, περιεκτική και πρακτικά αποτελεσματική ψηφιακή βιβλιοθήκη τεχνικών νομοθετικών κειμένων και πρακτικών οδηγών, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις του 21ου αιώνα, καθιστώντας την Ελλάδα πρωτοπόρα εντός της Ευρώπης.

2) Να προβεί στην κατ’ απόλυτη προτεραιότητα της επικαιροποίησης του σημερινού Ελληνικού ΚτηριοδομικούΚανονισμού, με στόχο να απλοποιήσει όλους τους όρους δόμησης και τη διαδικασία έκδοσης των οικοδομικών αδειών, καθώς και όλη την κείμενη νομοθεσία για την αδειοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

3) Να επανακαθορίσει τις ειδικές τουριστικές ζώνες υψηλής ζήτησης, με στόχο τη δημιουργία νέων τουριστικών επενδύσεων, αγνοώντας τα διάφορα κωλύματα που προβάλουν αντιδραστικά κινήματα, με οπισθοδρομικές αντιλήψεις, ή φοβικές ιδεοληψίες.

4) Να επιταχύνει την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου και του νέου Εθνικού Πολεοδομικού Ψηφιακού Χάρτη, που θα αφορά όλη την ελληνική επικράτεια και ο οποίος θα εμπεριέχει σαφείς και περιεκτικές πληροφορίες, με το νομικό και πολεοδομικό καθεστώς που επικρατεί ανά περιοχή, τους όρους δόμησης, τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς, τις εκάστοτε χρήσεις γης, τις κτηματολογικές πληροφορίες, κλπ.

Ο κάθε πολίτης, ή επενδυτής, με ένα κλικ επάνω στον ψηφιακό χάρτη και στην περιοχή ενδιαφέροντος του, να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να χρειάζεται να ανατρέξει στον δαίδαλο των υφιστάμενων νόμων, προκειμένου να πληροφορηθεί για όλο το νομικό και πολεοδομικό καθεστώς και ανάλογα να αξιολογεί το καθαρό όφελος της επένδυσης του.

5) Να δημιουργήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ηλεκτρονική έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Την ευθύνη για την αρτιότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια των υποβαλλόμενων στοιχείων, δηλαδή των μελετών, των σχεδίων, των πιστοποιητικών, των βεβαιώσεων, των δηλώσεων κλπ., θα πρέπει να τη φέρει αποκλειστικά ο εκάστοτε μηχανικός, ή σύμβουλος, που θα έχει εκ του νόμου την ευθύνη της έκδοσης της.

Με τον τρόπο αυτό θα σταματήσει η δια ζώσης συναλλαγή δημοσίων υπαλλήλων και πολιτών. Το τέλος αυτής της διαπροσωπικής επαφής αυτομάτως θα θέσει σε τέλος την αδειοδοτική κωλυσιεργία, την ομηρία των ενδιαφερομένων πολιτών από τους δημόσιους φορείς, τις χρονοβόρες διαδικασίες και την περίπτωση λανθασμένης απόφασης, εξαιτίας των πολλών εμπλεκόμενων φορέων, είτε της ανεπαρκούς γνώσης και κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων στο συγκεκριμένο αντικείμενο, είτε των υποκειμενικών ερμηνειών της νομοθεσίας.

6) Να δημιουργήσει ένα Σώμα Ορκωτών Επιθεωρητών Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων, που θα αποτελείται από πιστοποιημένους ιδιώτες τεχνοκράτες (μηχανικούς, συμβούλους, κλπ.), όπως ισχύει και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις (π.χ ορκωτοί λογιστές, ελεγκτές δόμησης, κλπ.), οι οποίοι θα ελέγχουν δειγματοληπτικά τη νομιμότητα των ηλεκτρονικών αδειών.

7) Να προβεί σε ριζική αναθεώρηση όλης της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας, που αφορά στην αντιμετώπιση των πολεοδομικών παραβάσεων και αυθαιρεσιών, με γνώμονα την ουσιαστική αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και της προστασίας του δομημένου περιβάλλοντος και όχι με βάση τη λογική της είσπραξης χαρατσιών, που επιβαρύνουν αδίκως -τις περισσότερες φορές- τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας.

Επιπλέον για ακίνητα που κτίστηκαν με οικοδομική άδεια και έχουν υπέρβαση δόμησης, εντός όμως του περιγράμματος, του ύψους και του όγκου του κτηρίου, χωρίς να παραβιάζουν ταυτόχρονα τη ρυμοτομική και οικοδομική γραμμή, να απαλλάσσονται απο την υποχρέωση τακτοποιήσεων – νομιμοποιήσεων απο τυχόν παραβάσεις, που γίνονται εντός των προαναφερόμενων όρων δόμησης.

8) Να καταργήσει τη χρηματική επιβάρυνση του πολίτη, στο πλαίσιο της υποχρέωσης ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας του ακινήτου του. Η ηλεκτρονική καταγραφή της ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να γίνει άπαξ, σε όλα τα κτήρια, από αρμόδιους μηχανικούς, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα με δαπάνη της πολιτείας.

Για οποιαδήποτε πολεοδομική παράβαση συντελεστεί, μετά την πρώτη ηλεκτρονική καταγραφή, οφείλει ο πολίτης με δική του ευθύνη και δαπάνη να ενημερώσει τη βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου Πολεοδομικών Παραβάσεων για τυχόν οικοδομικές αλλαγές στο ακίνητο του και όχι να εξαναγκάζεται να προβαίνει σε περιοδικές (5 έτη ή 7 έτη) επικαιροποιήσεις του ακινήτου, εφόσον δεν έχει επέλθει καμία ουσιαστική κτηριακή αλλαγή.

9) Να προβεί στην καθιέρωση ηλεκτρονικού μητρώου συντήρησης ελέγχου και ασφάλειας όλων των δημόσιων υποδομών – δικτύων (γέφυρες, οδικοί άξονες, αεροδρόμια, λιμάνια, αποχετευτικά δίκτυα, αντιπλημμυρικά δίκτυα, κλπ.) της χώρας.

Στο μητρώο αυτό θα πρέπει να καταχωρούνται από τις περιφέρειες, δήμους, παρόχους κλπ., όλες οι προβλεπόμενες συντηρήσεις τεχνικών έργων, με βάση την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όλο το ιστορικό βλαβών, επισκευών, συντηρήσεων, θα καταχωρείται ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα του ΥΠΕΚΑ και σε περίπτωση ελέγχου πλημμελών συντηρήσεων, πλημμελών λήψης μέτρων ασφαλείας, κακοτεχνιών, κλπ., θα λογοδοτεί στη δικαιοσύνη ο αρμόδιος φορέας εκμετάλλευσης της υποδομής.

Το μητρώο αυτό θα αποτελεί το τεκμήριο νομικών διεκδικήσεων, ή απολογισμού ευθυνών, έναντι οποιουδήποτε που εμπλέκεται με τη συντήρηση, σε περίπτωση αστοχιών.

10) Να προβεί σε τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, που θα πλαισιώνει τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στις κτηριακές εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα, πέραν των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, που αφορούν τις ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών (π.χ. το εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ), να ενεργοποιήσει κι άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία (μέσω ΕΣΠΑ) για την ενεργειακή θωράκιση των κτηρίων του τριτογενούς τομέα (Νοσοκομεία, Σχολεία, Ξενοδοχεία, Επιχειρήσεις κλπ.), πράγμα που μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί σε κανένα ανάλογο πρόγραμμα, στο βάθος και στην έκταση που θα έπρεπε να επιφέρει ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας, άρα και χρημάτων στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.

11) Να πριμοδοτεί τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην πράσινη ενέργεια, με ειδικό φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς, προκειμένου να κινητοποιήσει και να προσελκύσει νέους επενδυτές με απλές διαδικασίες αδειοδοτήσεων. Θα πρέπει να συνδέσει τον φόρο ακίνητης περιουσίας με την ενεργειακή κλάση του ακινήτου. Μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα ενός ακινήτου, μικρότερος αναλογικά φόρος, μικρότερη ενεργειακή αποδοτικότητα ενός ακινήτου μεγαλύτερος φόρος.

12) Να προωθήσει την περιβαλλοντική και οικολογική εκπαίδευση και πληροφόρηση των πολιτών, ξεκινώντας πρώτα από το σχολείο, την οικογένεια, την επιχείρηση, με σκοπό ο Έλληνας να διαμορφώσει περιβαλλοντική και οικολογική συνείδηση.
Συγκεκριμένα:

  • Τη δημιουργία συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών απορριμμάτων, οι οποίες θα μειώνουν δραστικά τον όγκο τους. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ενταχθούν -με άμεση προτεραιότητα- τα εκατομμύρια τόνοι κτηνοτροφικών αποβλήτων, που παράγονται ετησίως στη χώρα μας, τα οποία κατά κανόνα πετιούνται ανεξέλεγκτα σε χιλιάδες Κουρουπητούς.

Τα Απόβλητα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία βιοαερίου, από το οποίο δύναται να παραχθεί θερμότητα και ηλεκτρισμός συνολικής ισχύος 350 MW, περίπου όση ενέργεια αναγκαζόμαστε να εισάγουμε κάθε καλοκαίρι, λόγω αυξημένης ζήτησης σε ρεύμα.

  • Τη δημιουργία 10-15 τέτοιων μονάδων σε όλη τη χώρα, οι οποίες θα ήταν αρκετές γι’ αυτόν το σκοπό. Επίσης, από τη διαδικασία μετατροπής των αποβλήτων των βουστασίων, των σφαγείων και των πτηνοτροφείων σε βιοαέριο, παράγεται ένα λίπασμα υψηλής απόδοσης, 85% φθηνότερο από τα αντίστοιχα προϊόντα του εμπορίου.

Η Ελλάδα, απαγκιστρωμένη απο ιδεοληψίες και σκοπιμότητες, μπορεί να καταστεί μία χώρα σύγχρονη και ελκυστική, στον δρόμο προς την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Δεν θέλει χρήματα, θέλει ΜΟΝΟ πολιτική βούληση και τρόπο.

Μιχάλης Χριστοδουλίδης 
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ
Ενεργειακός Επιθεωρητής και μέλος Δ.Σ. του Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ